Hagge Byalag

Om byalaget

Logo Hagge byalag

Hagge Byalag, i dess nuvarande tappning, uppstod 1992. Det uttalade syftet var att tillvarata bybornas intressen, bland annat gentemot myndigheter, genom naturvårdsåtgärder för att förbättra boendemiljön i byn, samt att ordna aktiviteter för att öka samhörigheten bland de boende.

Arbetet planeras och leds av byalagets styrelse i denna anda. Kontakter med kommunfunktioner är vanliga, medan kontakter med länsstyrelsen är mer sporadiska. Målet med myndighetskontakterna är alltid att kraften i det ideellt satsade arbetet, i kombination med samhälleliga resurser, ska ge nytta för samtliga inblandade. Samarbetet fungerar utmärkt.

Naturvårdsarbetena i byn påbörjades direkt när byalaget bildades. Åker- och betesmarker i och omkring byn höll på att växa igen och det behövdes krafttag för att åstadkomma en förändring. Hagarna röjdes maskinellt och därefter underhålls de öppna ytorna med hjälp av betande djur. Byalaget har en egen liten besättning av skotsk höglandsboskap. Den kompletteras under sommarhalvåret med inlånade får och ungnöt. Arbetet har bedrivits framgångsrikt med hjälp av EU-stöd, vilket bland annat gjort att vi har kunnat sysselsätta avlönad personal. Förutom rent naturvårdande åtgärder, satsas även tid, energi och pengar, på att upprusta kulturhistoriskt intressanta byggnader och objekt.

För att byborna ska kunna träffas under trevliga former anordnar byalaget aktiviteter som Majbrasa, midsommarfirande .

.

Hagge Byalags styrelse 2022-2023

Sören Hallberg styrelseordförande  070-4746457

Stefan Bergström vice ordförande, kassör  070-6417419

Magnus Pettersson sekreterare 070-5117348

Fredrik Björklund    070- 4699213

Kristina Hammarbäck  073-067 9174

Per Andersson  070-5574905

Roine Johansson 070-3488237

Lars-Bertil Andersson 070-5512871

Rolf Kjöpsnes 070-3469155

Elisabeth Kjöpsnes 070-2602320 Hemsidan

Stadgar för Hagge byalag

Reviderade och antagna vid årsstämma 2012-03-11

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn ska vara Hagge byalag och ha sitt säte i Hagge, Smedjebackens kommun.

§ 2 Målsättning
Hagge byalag ska vara en ideell förening, som ska verka för Haggebornas gemensamma intressen. Den ska vara partipolitiskt obunden samt vara påtryckningsorgan gentemot kommun och andra myndigheter. Föreningen ska verka genom egna aktiviteter, samt ha gott samarbete med övriga föreningar i bygden.

§ 3 Medlemskap
Boende i Hagge blir medlem i föreningen genom att betala beslutad medlemsavgift.  

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas per hushåll och bestäms för följande år vid årsstämman.

§ 5 Verksamhetsår
Verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 6 Årsstämma
Föreningens årsstämma beslutar om tillsättande av funktionärer på förtroendeposter, behandlar motioner till årsstämma som inlämnats minst 30 dagar före stämman samt beslutar efter förslag från styrelsen om eventuell uteslutning av medlem.

§ 7 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske minst åtta dagar före mötesdatum. Årsstämma ska hållas före april månads utgång. Kallelse sker genom anslag på byns anslagstavlor och information på byalagets hemsida www.haggebyalag.se. Utdelning av skriftlig kallelse i brevlådor är inte obligatorisk.

§ 8 Dagordning
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet. Vid ordinarie årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 • Årsstämmans behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerade
 • Val av två rösträknare
 • Godkännande av dagordningen
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val som ska förrättas på årsstämman:
  1. Ordförande ett år
  2. Kassör två år
  3. Styrelseledamöter två år
  4. Revisorer två år
  5. Valberedning varav en sammankallande, två år
 • Behandling av inkomna motioner
 • Fastställande av medlemsavgift för nästa år

§ 9 Rösträtt
Varje hushåll som betalat medlemsavgift för innevarande år, har högst två röster, som måste avges personligen vid föreningsstämma.

§ 10 Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och sex till åtta ledamöter. Ordföranden väljs för ett år i taget, övriga två år. Vid varje årsstämma väljs tre till fyra ledamöter samt ordförande.

Styrelsen är föreningens beslutande organ i löpande förvaltningsfrågor. Årligen bör ca 6-10 styrelsemöten hållas. Fråga om misstroende mot styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och förvaltning av föreningens tillgångar, kan väckas av envar medlem i föreningen. Detta sker genom att skriftligen till ordföranden begära närvaro vid närmaste styrelsemöte och skriftligen såväl som muntligen framföra sina synpunkter. Vid sådant möte ska valberedningens sammankallande samt minst en revisor närvara. Vid behov kan extra medlemsmöte utlysas av valberedningens sammankallande och i så fall ska det genomföras inom 30 dagar efter att frågan behandlats på styrelsemöte. Vid sådant extra möte ställer ordföranden samt de 3-4 ledamöter vars mandat går ut vid följande årsmöte, sina styrelseplatser till förfogande. Det extra medlemsmötet beslutar genom enkel omröstning efter valberedningens förslag om eventuella förändringar på dessa styrelseplatser.

§ 11 Revision
Föreningen ska ha två revisorer. De väljs för två år i taget, men inte samma år.

§ 12 Valberedning
Valberedning väljs för två år i taget, helst inte samma år, och ska bestå av två personer som helst har god kännedom om de boende i Hagge.

§ 13 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas, då styrelse, revisorer eller en tredjedel av medlemmarna skriftligen finner sådant nödvändigt. Till extra föreningsstämma kallas skriftligen av styrelsen minst två veckor före mötet för att behandla särskilda ärenden. I kallelse till extra föreningsstämma skall de ärenden anges för vilka mötet sammankallats. Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor får behandlas av mötet. När ett ärende kräver beslut på två föreningsstämmor får kallelse till den senare föreningsstämman inte utfärdas förrän den första föreningsstämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första föreningsstämman har fattat. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Stadgeändring
Stadgar kan ändras på föreningsstämma om i kallelsen annonserat förslag biträds av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade, eller av enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst 14 dagars mellanrum, varav ett är årsstämma.

§ 15 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen gäller samma som för ändring av stadgarna enligt § 13. Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar överföras till organisation som har som ändamål att arbeta för Haggebornas bästa eller till kommunen. Beslutet tas av sista stämman som beslutar om upplösning av föreningen.

§ 16 Firmatecknare
Teckningsrätten för Hagge byalag ska innehas av ordförande samt kassör var och en för sig.